سال: ۱۳۹۶

هدیه

هدیه

از این سالها بگذریم
از نشدن ها بگذریم
یک روز از این سالها را
حس کنم می شود
حس کنم من همسایه ی دیوار به دیوار
حس کنم تو دختر شال پوش پاییز سرد
حس کنم خیابانی برای یک نگاه
تا رو در رو از کنار هم رد شویم.
خیال فقط خیال …
یک روز از این سالها را
فکر کنم هنوز بیست ساله ام
هنوز طعم تنهایی را نفهمیدم
بعد در این احساس
تمام پولهایم را جمع کنم
شاخه ای گل سرخ
از گلفروش سر کوچه
نامه ای از دل تازه عاشق شده
همراه ترسی از شرم
برایت هدیه کنم
——-
هدیه
امید هادی ،آذر ماه ۹۶