دوم آذر

دوم آذر 1393دوم آذر 92 دوم آذر

 دوم آذر

توضیح :  دوم آذر مجموعه ای است که هر ساله در دوم آذر به همراه نسخه سالهای قبل و نسخه جدید منتشر میشود.

دوم آذر مجموعه ای از قطعات عاشقانه ای است که در سالهای ابتدایی از وجود معشوق کنار عاشق سخن می گوید و در سال های بعد حادثه فراق رخ می دهد و قطعات سال به سال از دوری سخن می گوید.آیا امیدی به وصال خواهد بود؟

دوم آذر هر سال در تاریخ دوم آذر منشر می شود.این مجموعه کوتاه سهم یک دلتنگی بی پایان است.این مجموعه ادامه ی مجموعه نامه ها می باشد که هیچ وقت به صورت واقعی منتشر نشد و همچنین آسمان سبز که مجموعه ای جامع بود هم از نامه ها ، دوم آذر ، تلخ تلخ و رمان شکستهای ناتمام که متاسفانه در حال حاضر به دلایلی امکان انتشار آن وجود ندارد.

همکنون دوم آذر ۹۱ ،۹۲ و ۹۳ در دو فرمتPDFو HTML (نمایش در سایت)قابل مشاهده است.